INSTRUMENTER

Så lenge du er med­lem i Sjetne Skole­korps får du benytte et av korp­sets egne instru­men­terdet beta­les en årlig leie for som dek­ker nød­ven­dig ved­li­ke­hold.

Dette må du passé godt på og ta ansva­ret for slik at det ikke blir ødelagt men fun­ge­rer slik det skal.

  • Sett aldri instru­men­tet slik at det blir stå­ende på schall­styk­ket
  • Legg all­tid instru­men­tet i etuiet når det ikke benyt­tes.
  • Har du pro­ble­mer med instru­men­tet, begynn ikke å repa­rere med „ham­mer og tang“.
  • Søk hel­ler råd hos kon­takt­per­son i sty­ret.
  • Opp­be­var all­tid instru­men­tet på et sted hvor tem­pe­ra­tu­ren er kon­stant (rom­tem­pe­ra­tur).
  • Vær nøye når du leg­ger instru­men­tet i etuiet slik at delene plas­se­res rik­tig.
  • Fyll ikke instru­men­tets etui opp med gjen­stan­der som det ikke er avsatt plass til. La aldri note­kly­per og munn­styk­ker ligge løst.
  • Bruk ikke instru­men­tet ditt når, eller like etter, du har spist søt­sa­ker eller druk­ket noe som inn­e­hol­der suk­ker. Skyll i så fall mun­nen med vann.

Følg disse rådene og instru­men­tets leve­tid vil for­len­ges med mange år.
Instru­men­tene skal ren­gjø­res mini­mum 2 gan­ger i året, rengjøringmåte avhenger av hvilket instrument du har. Spør om du er usikker.

​Er det noe du lurer på ta kontakt med instrumentansvarlig i styret.SALG AV INSTRUMENTER TIL MEDLEMMER

Salg av instrumenter til medlemmer kan være en naturlig del av korpsets syklus for å bytte ut instrumentparken. Ubrukte instrumenter forringes ved lagring.
Salg av instrument kan innvilges etter skriftlig søknad til styret, om kjøp av instrumentet medlemmet selv spiller på,dersom følgende vilkår er oppfylt:
1. Medlemmet må ha vært medlem i korpset i minimum 5 år 
2. Medlemmet må slutte i Sjetne skolekorps som følge av NMF sitt alderskrav på 19 år.

Hver søknad behandles individuelt av styret og skal vurderes med bakgrunn i korpsets behov for instrumentet de kommende 2-3 år. Pris fastsettes etter takst (gjengs pris i markedet). Kostnader til eventuell prisfastsettelse legges til salgssummen.
Ved salg overtar medlemmet instrumentet ved avgangNOTER

Korpset sørger for utdeling av noter til musikantene. Husk at notene er korpsets eiendel og disse skal leveres tilbake når musikantene er ferdig med dem.