Uniformskomité

Vi har ikke noen uniformskomite akkurat nå. Dersom du tror du kan bidra eller noen du lurer på ta kontakt med styret.

Erstatt [a] med @ for å få kor­rekt adresse.

Komi­teen fun­ge­rer som et selv­sten­dig organ av type pro­sjekt­or­ga­ni­sa­sjon som hand­ler på vegne av, og i tråd med løpende man­dat fra korp­sets hoved­styre, og innen­for løpende og avtalte bud­sjett­mid­ler.

Komi­teen kon­sti­tu­e­rer seg selv, og hvert med­lem er selv ansvar­lig for å finne sted­for­tre­der når man vel­ger å tre ut av komiteen.

Hoodies og hettejakker - se her.

Stjerne­dryss.
Dette er korp­sets egen hed­ring av våre med­lem­mer, uniformskomiteen er ansvarlig for arrangementet.
Hver vår utde­les en ny stjerne for å bære på uni­for­men, og antall stjer­ner for­tel­ler noe om med­lem­mets antall år som aktivt medlem.

Våre aspi­ran­ter (både korps og drill) får til­delt en stjerne alle­rede første vår, dette fordi vi prak­ti­se­rer samspilløvelser/konserter fra og med første år i korp­set .

Det til­de­les også 3-års, 5-års og 10-års medaljer.

Uniformsreglement: